Ekonomistyrning

VAD ÄR
EKONOMISTYRNING

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål.

För att uppnå dessa ekonomiska mål försöker man att få personalen att agera så att både deras och företagets mål kan samverka och styras mot samma håll. För att uppnå detta finns en mängd olika lösningar som inbegriper mätningar, kontroller, undersökningar av intäkter och kostnader, planering, kalkyler, budgetering och liknande.

För att effektivisera och underlätta ekonomistyrningen använder sig många företag och organisationer av ett så kallat beslutsstödsystem.

Ekonomistyrning företag

Som vi nämnde tidigare så gäller det att arbeta fram effektiva rutiner för att styra mot de ekonomiska målen som företaget fastställt. En annan viktig faktor inom ekonomistyrning är att ta fram ekonomisk information som kan användas som underlag vid affärsmässiga beslut. Dessa kallas nyckeltal.

Genom att använda olika nyckeltal vid jämförelser, får du en bra överblick över och insyn i företaget. Nyckeltalen kan exempelvis delas in i:

Lönsamhetsmått

Verksamhetsmått

Finansiella mått

Inom ekonomistyrning så ingår det även att företagets budgetar ska följas upp, analyseras och utvärderas. Detta är en viktig fas för att se till att de strategier man implementerat efterföljs och fungerar.

Utöver detta inbegriper även ekonomistyrning kalkyler och kalkylering. Den främsta användningen av kalkyler är beräkning av intäkter och kostnader, som sedan används som beslutsunderlag för beslutsfattarna inom organisationen. Kalkylerna kan exempelvis användas som underlag vid prissättning, val av olika produkter eller inköp, uppföljning av kunder och liknande..

related services