Löpande redovisning/Bokföring

FM konsult och redovisningsbyrå > Löpande redovisning/bokföring

VAD ÄR
BOKFÖRING

Bokföring innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag.

Bokföring hanterar affärshändelser

Att bokföra innebär att ordna, sammanställa, värdera och rapportera affärshändelser. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Affärshändelserna ska vara dokumenterade som verifikationer så som kvitton och fakturor. Bokföring används som ett övergripande begrepp och även för att beskriva själva handlingen att bokföra. Hur bokföringen ska skötas är bestämt i bokföringslagen (1999:1078).
Bokföringen ska skötas löpande. Det vanligaste är att tillämpa dubbel bokföring där ett belopp bokförs på två olika konton. Då bokförs en affärshändelse en gång på ett konto i kredit och en gång på ett konto i debet. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser så snart som möjligt men senast påföljande månad.

Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument.

Bokföringsskyldighet

Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen. Alla juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga.
I bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st. är bokföringsskyldigheten definierad som följande:

“Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.”

related services